Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvori Soluzions v/Bjarne Lynge Nielsen (herefter betegnet SZ), CVR nr. 32636918 er part, medmindre andet skriftligt er aftalt mellemparterne. SZ sælger ikke til privatpersoner. Købelovens bestemmelser i forbrugerafsnittet finder derfor ikke anvendelse.

2. Priser

Alle priser er opgjort i Danske Kroner og eksklusiv moms, med mindre andet specifikt er angivet.

SZ forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som SZ ikke råder over.

3. Betaling

SZ betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke SZ i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder SZ sig ret til at opkræve et betalingspåmindelsesgebyr på 50,- samt beregne rente pt 1.9 %, fra forfalds tidspunktet og indtil betaling finder sted. Såfremt der opstår behov for yderligere rykker, – opkræves yderligere Kr. 100,- pr. gang. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, herefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde eventuelle modkrav og fordringer af nogen art, dele af købssummen til SZ, som ikke er skriftligt anerkendt af SZ. Såfremt levering udskydes grundet forhold hos køber af nogen art, er køber forpligtet til at betale til SZ, som om levering var sket til aftalt tid. SZ kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold

SZ forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

SZ kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Enhver angivelse af leveringstid er skønsmæssigt ansat og derfor angivet omtrentligt. Levering sker ex works SZ´s lager. Risikoen overgår til køber ved overgivelse af varen til speditør. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Forsendelse sker ved brug af PostDanmark. Levering af varen sker ved overgivelse til Post Danmark eller overgivelse til anden speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.

Ved brug af Postdanmark vil alle ordrer på lagerførte varer modtaget inden 16.00 hverdage, fredag dog 13.00 normalt leveres næstkommende hverdag. Evt. særaftaler kan laves med sælger ved hastesager.

Levering for kunder sker for købers regning. Leveringsomkostninger er speditørens standardpriser.

Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er SZ berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre SZ foretrækker at hæve den indgåede aftale.

6. Leveringsbestemmelser ved afhentning

Såfremt varer bestilt til afhentning ikke afhentes indenfor 3 dage efter bestilling, fremsendes varen for købers regning, tillagt et gebyr på kr. 100,- under de i ovenstående gældende betalings- og leveringsbetingelser. En afhenter ordre kan først forventes klar til levering 2 timer efter ordren er afgivet.

7. Købers forhold

SZ er berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter SZ´s opfattelse ikke berettiger til de fastsatte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. Dette forbehold træder i kraft medmindre køber straks eller efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

Enhver leverance fra SZ, der er stilet til en fysisk person, kan af SZ betragtes som ansvarlig Debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

8. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i produktinformation opgivet i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor SZ.

9. Produktændringer

SZ forbeholder sig ret til uden varslet at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

10. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor SZ kan ikke overstige faktura beløbet for den købte genstand. SZ har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.

Med mindre andet specielt er aftalt, har SZ intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.

SZ er alene ansvarlig for personskade, når det dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SZ eller af nogen, SZ er ansvarlig for.

11. Produktansvar

l det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: SZ er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af SZ leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse.

I den udstrækning, SZ måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde SZ skadesløs i samme omfang, som SZ ansvar er begrænset efter punktet herover. Ansvaret for tings skade er begrænset til MAX. Kr. 5.000.000. SZ kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten og ikke SZ.

12. Reklamation

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 5 dage (for skjulte fejl dog 1 md.) efter varemodtagelsen skriftligt at underrette SZ herom.

Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har SZ ret til at om- og/eller efterlevere.

Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren med erstatningskrav.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give SZ skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består (oprette RMA sag). Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Forandringer eller indgreb i det købte uden SZ´ skriftlige samtykke fritager SZ for enhver forpligtelse.

Såfremt SZ anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til SZ i original emballage.

SZ forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

SZ forbeholder sig retten til at opkræve DKK 160,- i håndterings gebyr såfremt vi ikke finder fejl på produktet, hvis skaden er påført ved uhensigtsmæssig håndtering.

13. Returnering

Returnering af varer kan alene ske i særlige tilfælde efter forud truffet aftale med SZ.

Aftalte returforsendelser skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage og autorisationsnummer for returforsendelsen (RMA. Nr) skal være vedlagt.

Ikke lagerførte varer returneres kun, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Lagerførte varer kan undtagelsesvis returneres mod returgebyr Kr 200 og afslag i prisen; 10 %. Prisudgangspunkt er den laveste af pris på fakturatidspunkt og dagspris.

Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden forud truffet aftale med SZ, vil der ske returnering til køber for købers regning.

Returnering af varer i uoriginal eller brudt emballage afvises og returneres automatisk. Returneringen sker for købers regning og pålignes håndteringsgebyr samt forsendelsesomkostninger.

14. Returnering ved efterkravsforsendelser

Ovenstående returneringsbestemmelser (pkt.13) er ligeledes gældende for efterkravsforsendelser, som ikke indløses.

15. Garanti

Garanti reparationer foretages udelukkende såfremt der ikke er restance til SZ

16. Tvister

Enhver tvist mellem SZ og køber skal afgøres efter dansk ret med Odense Byret som værneting.

17. Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det SZ for ethvert ansvar, og SZ forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for SZ´s kontrol, og som påvirker SZ´s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

 

Gældende pr. 1. februar 2010.

 

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Scroll to Top